İHALE İLANI
BUCAK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
1-Bucak İlçesi; Gündoğdu Grup İçme Suyu Sondajı   yapım işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak yönetmeliğin 18. Maddesi) 
 
   a ) Adresi  : Bucak  İlçesi Köylere Hizmet Götürme  Birliği Başkanlığı
   b ) Telefon - Faks Numarası : 0 248  325 73 09 - 248 325 26 14
   c ) Elektronik Posta Adresi  : bucakkoylerehizmet@hotmail.com
2.İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Sontaj Yapım İşi 
 
 b) Yapılacağı Yer  : Garipçe Köyü /Korkuteli 
c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30  gün içinde tamamlanacaktır.
 
3.İhalenin 
   a ) Yapılacağı Yer : Bucak Kaymakamlığı Toplantı Salonu
   b ) Tarihi - Saati    :  09.10.2018 saat 11:00
4. Bütün iş grupları için ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına  ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İş deneyim belgeleri: İstekliler son 15 yıl içince yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i (Yüzde Elli) oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimli gösteren belgeleri sunmak zorundadır.
4.2.2.İsteklinin Organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler  Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu işe ait idari şartnamede belirtilen, sayı ve nitelikteki Teknik Personeli  inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri (diploma vb.)
 
a) Jeoloji Mühendisi
b) Sondörlük belgesi bulunan Sondör
 
4.2.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” 'n de yayınlanan (A) Altyapı İşlerinden IV. Grup  yapımının yapıldığını tevsik eden belgelerdir. (Geçici ve Kesin Kabulü yapılmış işlerin son hak ediş kapağı ve tutanakları)
 Ayrıca jeoloji  Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
 
4.2.4..Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:[1] Teklif edilen bedelin % 3’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
4.2.5.Makine ve ekipman için; Teknik Şartnamede belirtilen  yeterli TİJ  uzunluğunda  makine ve ekipmanlara sahip olmak
 
4.2.6.İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için 1 Adet Jeoloji Mühendisi  1 adet Sondörlük belgesi bulunan Sondör  iş süresince işin başında bulundurulacağına dair teknik personel taahhütnamesi
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Bucak İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve ( 500.00 TL olan Dosya Bedeli Birliğimizin T.C. Halk Bankası Bucak Şubesindeki TR69 0001 2009 3170 0007 0000 01 IBANnolu hesap numarasına yatırılacaktır) aynı adresten temin edilebilir.(08:00-12:00  13:00-17:00) İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Bucak İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.         
8.İstekliler tekliflerini, götürü bedel anahtar teslim üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (doksan ) takvim günü olmalıdır.
           
 
 
10. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara  “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler konulacaktır.
            11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
            12. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
            13. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine göre ihale edilecektir.
 
 
 
 
                                                                                                   Yalçın SEZGİN
                                                                                                            Kaymakam
                                                                                                           Birlik Başkanı